Novinky
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Sekce interkulturní psychologie při ČMPS

Předsedkyně: Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Kontakt: sylvie.graf et psu.cas.cz

Místopředsedkyně: Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Ph.D., DSc.


Aktuality

Sekce interkulturní psychologie při ČMPS vyhlašuje Cenu pro vynikající diplomovou práci z oblasti interkulturní psychologie, která byla obhájena v roce 2019.

O cenu se mohou ucházet osoby, které absolvovaly studium psychologie v ČR a jsou členkami/členy ČMPS. Lhůta k podání nominací je do 30. dubna 2020.

Nominace s příslušnou dokumentací zasílejte v elektronické podobě Martině Hřebíčkové na adresu martina@psu.cas.cz

 • jméno a příjmení kandidátky/kandidáta
 • instituce, na které byla práce obhájena
 • kontakt: e-mail, telefon, adresa
 • dopis obsahující zdůvodnění volby tématu a kontext vzniku práce v rozsahu jedné strany rukopis diplomové práce ve formátu pdf
 • posudky oponentů a vedoucí/ho diplomové práce
Cena bude v roce 2020 udělena na Psychologických dnech 16. – 18. září 2020 v Olomouci. Laureátka/laureát obdrží i finanční odměnu ve výši 3000 Kč.


Sekce interkulturní psychologie při ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i, a Katedrou psychologie FF MU uspořádala seminář

JAK MASMÉDIA OVLIVŇUJÍ VNÍMÁNÍ „TĚCH DRUHÝCH“? UPRCHLICKÁ KRIZE A POVÁLEČNÉ SPOLEČNOSTI

Seminář se konal ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Program přednášek je ke stažení.


Sekce interkulturní psychologie při ČMPS ve spolupráci se Sdružením GALES a Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i, uspořádala přednášku Martiny Hřebíčkové
Zkoumání národních stereotypů ve střední Evropě

Termín: čtvrtek 28. března 2019 od 18:30 hod.
Místo konání: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1.


Sekce Interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti a Laboratoř pro výzkum meziskupinových procesů Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., uspořádaly seminář
„Společenské menšiny a kulturní rozdíly“.

Seminář se konal 5. 4. 2017 v Psychologickém ústavu AV ČR v Brně.
Na semináři vystoupili odborníci na tematiku společenských menšin:

 • 14.00 - Vietnamská komunita v ČR na rozcestí: diasporou nebo národnostní menšinou?
  PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
  Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • 14.30 - Jak se v České republice adaptují vietnamští Češi? Mezigenerační srovnání.
  Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
  Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • 15.00 - Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok voči menšinám?
  Mgr. Barbara Lášticová, PhD.(1), PhDr. Andrej Findor, Ph.D. (2), & Mgr. Matej Hruška (2)
  (1) Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, (2) Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

 • 15.30 - Vliv mediálních zpráv na postoje většinové společnosti ke stigmatizovaným menšinám: Romové v České republice a Kosovští Albánci ve Švýcarsku
  Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (1),(2) & Prof. Sabine Sczesny (2)
  (1) Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; (2) Universität Bern

 • 16.00 - Úzké míry rozdílů kultur: metoda k měření detailů kulturních odlišností
  Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
  Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita

 • 16.30 Diskuze

Filozofická fakulta MU v Brně a Sekce interkulturní psychologie při ČMPS uspořádala 22. dubna 2015 od 13. do 16.30 hod seminář s názvem

„O povaze předsudků: 60 let po Allportovi“.

Součástí semináře byla zvaná přednáška zahraničního hosta, Doc. Michala Bilewicze, Ph.D., vedoucího Centra pro výzkum předsudků na Varšavské univerzitě.
Zprávu ze semináře naleznete zde.


U příležitosti konání semináře, věnovaného interkulturní psychologii na Psychologických dnech v Olomouci dne 12. září 2014, proběhla volba předsedy sekce.
Předsedkyní sekce byla zvolena Sylvie Graf, Ph.D., vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR.
Kontakt: sylvie.graf (@) psu.cas.cz


Dne 21. listopadu 2013 od 14.00 do 16.30 h. se konal v Praze seminář s těmito tématy:

 • problémy migrantů a jejich integrace do majoritní společnosti;
 • etické otázky při práci s etnicky a kulturně odlišnými klienty;
 • vliv národní kultury na organizační kulturu.
Program:
 • Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. a doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PsU AV ČR): Meziskupinové postoje a kontakt v pěti středoevropských zemích
 • Mgr. Hana Klimešová: Sběr dat pro komparativní výzkum v postkonfliktní oblasti
 • Ing. Mikuláš Josek: Problémy migrantů
 • Doc. dr. L. Kolman (ČZU): Kultura jako infekce
 • Diskuse.

Interkulturní psychologie je rozvinutý a zavedený obor a v západních zemích se běžně lze setkat s asociacemi interkulturních psychologů a také existuje příslušná asociace mezinárodní. U nás je zatím, snad v důsledku typické české zahleděnosti do sebe, o tomto oboru sotva byť jen povědomí, přestože jeden z hlavních představitelů oboru má české jméno. Profesor na Cambridge University G. Jahoda se, kromě jiného, v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zabýval kognitivními styly, vázanými na kulturu.

V posledních dvou desetiletích se interkulturní psychologie proměnila z oboru výrazně teoretického a experimentálního v aplikovanou disciplínu, zabývající se takovými jevy, jako je kulturní šok a jeho zvládání, problémy migrantů, osob na služebním pobytu v cizině apod. S těmito tématy pak souvisí rozvoj metod měření rozdílů kultur, interkulturní výcvik, interkulturní management, mezinárodní vyjednávání a např. též interkulturní psychoterapie. Právě do zmíněné aplikované oblasti patří kniha holandského profesora G. Hofstedeho "Kultury a organizace. Software lidské mysli", která vyšla v českém překladu. Profesor Geert Hofstede navštívil v březnu 2007 Prahu a účastnil se odborného semináře (viz níže).

Domníváme se, že rozvoj interkulturní psychologie u nás je jedním z důležitých úkolů, které má česká psychologie před sebou. Proto byla ustavena Sekce interkulturní psychologie při ČMPS.

Dne 19. 3. 2007 v rámci programu odborného semináře (viz níže) přítomných 10 členů ČMPS zvolilo výbor sekce:

 • Předseda: Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (ČZU Praha)
 • Členové výboru: PhDr. Šárka Alföldy (FF UK Praha), doc. PhDr. Jiří Kulka (Soukromá praxe, Brno), Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD. (VŠE Praha).


Výbor sekce interkulturní psychologie ČMPS uspořádal dne 10. listopadu 2010 třetí výcvikový seminář interkulturních dovedností pro psychology nazvaný Interkulturní dovednosti v managementu.

Seminář byl zaměřen na oblast managementu, při kterém se setkávají v pracovních vztazích příslušníci odlišných národních kultur. Multikulturalismu jsou často vystaveni řídící pracovníci, kteří jsou vysíláni firmami na dlouhodobé pracovní pobyty do zahraničí, ale i ti, kteří pracují v kontaktu s cizinci ve firmách na území ČR. Podívali jsme se blíže na adaptaci na odlišnou kulturu v procesu řízení, na hlavní zdroje konfliktů a podpory při soužití více kultur na pracovišti. Zcela jistě sem náleží i specifika řízení a komunikace v kulturně smíšených týmech, práce se stereotypy a předsudky, vliv odlišné národní kultury na firemní kulturu, rozvoj interkulturní senzitivity, koncepce a efektivita interkulturních tréninků.

Byli pozváni manažeři, kteří pracují s cizinci, psychologové, sociologové, pedagogové, kolegové z dalších oborů a studenti, kteří se zajímají o interkulturní problematiku. Setkání bylo též užitečné pro ty, kdo častěji jednají s cizinci při výchově a vzdělávání, při řešení pracovně právních problémů, pracují v zařízeních pro azylanty apod.

Vedoucí výcvikového semináře: PhDr. Šárka Alföldy

Program:

 • Ing. Ľubica Kotoučková: Specifika řízení v Rusku. Osobní zkušenost z dlouhodobého pracovního pobytu
 • PhDr. Šárka Alföldy: Management v domovské a v odlišné národní kultuře
 • Mgr. Ludmila Natovová: Romové a povodně v květnu a červnu 2010
 • Ing. Veronika Josífová: Finsko - Finland - Suomi
 • PhDr. Petra Kohoutková: Arméni a arménská kultura
Zpráva za semináře zde.


Výbor sekce interkulturní psychologie ČMPS připravil dne 29. dubna 2009 druhý výcvikový seminář interkulturních dovedností pro psychology.

Na prvním semináři, který se uskutečnil v listopadu minulého roku, se našli zájemci o pokračování práce v oblasti výcviku interkulturních dovedností. Diskuze vedla k závěru, že pro další práci by byly užitečné podkladové materiály, zejména kasuistiky.

Kasuistiky jsou potřebné zejména z toho důvodu, že interkulturní problematika je velmi rozmanitá a kasuistiky umožní soustředit se na konkrétní problémy. Takové kasuistiky mohou být velmi krátké, měly by však obsahovat popis problému, tj. jakých národností se to týkalo, o jaké šlo věkové skupiny, muže, ženy apod. a hlavně popis toho, co se stalo, a to včetně sdělení v čem osoba, která kasuistiku předkládá, vidí problém a co a jak by podle ní mělo být řešeno.

Pro přípravu kasuistiky i pro další práci s ní je vhodné, abychom vycházeli z jedné rámcové koncepce, což by také pomohlo ke sjednocení používané terminologie. Protože jedinou rozsáhlejší prací z této oblasti, která je k dispozici v češtině, jsou Kultury a organizace (Hofstede,G.; Hofstede, G. J. Kultury a organizace. Software mysli. Knihu vydalo Linde, Praha, v r. 2007), doporučujeme zájemcům o seminář, aby si ji opatřili a přečetli.

Sběr kasuistik slouží dvěma účelům. Kromě materiálu pro přípravu výcvikového semináře to bude též databáze poznatků o typech interkulturních problémů, s nimiž se lze u nás setkat. Charakter práce s kasuistikami na každém semináři do jisté míry záleží na tom, jak budou aktivní sami účastníci a kolik kasuistik předem zašlou či na seminář přinesou.

Interkulturní problematika není výhradně psychologická, proto na dalších seminářích rádi uvítáme i kolegy z dalších oborů, zejména speciální pedagogy a odborníky z oblasti sociální práce, též studenty psychologie, pedagogiky a sociální práce.

Vedoucí výcvikového semináře: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Zpráva ze semináře je zde.
Některé prezentace ze semináře:
Klára Šimonová, Zuzana Glosíková: Interkulturní rozdíly
Daniel Messele: Problém HIV/AIDSv Etiopii


Výbor sekce interkulturní psychologie ČMPS připravil ve čtvrtek 13. listopadu 2008 výcvikový seminář interkulturních dovedností pro psychology. Interkulturní problematika je v současnosti vnímána jako velmi důležitá v celé řadě oblastí lidských a společenských činností, dějů a institucí a proto významně zasahuje do prakticky všech psychologických specializací, a to jak v jejich praxi tak i v dalším rozvoji teoretického poznávání toho, jak lidé myslí, cítí a jednají.
Kliničtí psychologové se setkávají s klienty, kteří vyrůstali v jiných kulturách. Jak ukazuje diagnostická a psychoterapeutická praxe, lidé z jiných kultur mohou mít jiné symptomy, než lidé ze Střední Evropy a také mohou odlišně reagovat na psychoterapeutické intervence. Kulturní programování výrazně ovlivňuje chování dětí ve školách, kulturně podmíněné jsou i vzorce vedení lidí. Je zřejmé, že interkulturní problematika je relevantní jak v pedagogické psychologii a poradenství, tak i v psychologii práce a organizace. V tomto výčtu bychom mohli pokračovat a ukázat, že v podstatě neexistuje jediná psychologická specializace, v níž by poznatky o rozdílech kultur a osvojení si interkulturních dovedností nebyly relevantní pro dobrý výkon v naší profesi.
Psycholog, kterého zmíněná problematika zajímá, může získat poznatky, týkající se oblasti jeho/její působnosti v odborné literatuře. Pro osvojení dovedností je ovšem vhodný výcvikový seminář. První setkání bylo zaměřené obecněji.
Interkulturní problematika není výhradně psychologická, proto na dalším semináři rádi uvítáme i kolegy z dalších oborů, zejména speciální pedagogy a též studenty psychologie i pedagogiky.

Vedoucí výcvikového semináře: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.


Dne 17. října 2007 od 10.00 do 15.00 hod. se konal odborný seminář na téma Interkulturní problémy v psychologické praxi.

Cílem semináře bylo seznámit širší psychologickou veřejnost s poznatky a možnostmi využití interkulturní psychologie. Protože takových poznatků je mnoho a možnosti jejich využití jsou široké, zaměřil se seminář jen na některá vybraná témata. Zpráva ze semináře zde.

Prezentace dr. Liora Behara Mnoho kultur v jednom křesle.


Katedra psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU ve spolupráci s ČMPS uspořádala dne 19. 3. 2007 odborný seminář na téma Interkulturní psychologie. Semináře se kromě předních českých odborníků zúčastnil profesor Geert Hofstede a přednesl přednášku na téma Cultures' recent consequences.

V dalším programu vystoupili:
 • Průcha, Jan: Multikulturní výchova: Teoretické postuláty a realita
 • Dočkal, Vlado: Diagnostika intelektových schopností v interkulturním kontextu
 • Lukeš, Martin; Bürger, Julia; Šindelářová, Hana; Thomas, Alexander; Nový, Ivan: Solving Culturally Bound Leadership Issues in German-Czech Companies
 • Kulka, Jiří: Interkulturní aspekty psychoterapie
 • Alföldy, Šárka: Fenomén domov při přechodu do cizích kultur
 • Kubíková, Hana: Možnosti užití psychodiagnostických nástrojů pro děti - cizince
 • Wagnerová, Irena; Surjomartonová, Dita: Interkulturní rozdíly ČR a Indonésie
 • Bodorová, Monika: Použitie Hoftsedeho metodológie na identifikovanie intrakulturálnych rozdielov hodnotových dimenzií VŠ študentov
 • Natovová, Ludmila: Kauzální atribuce a interkulturní psychologie
 • Franco Ruiz, Leslie Carolina: Kulturní šok kolumbijských občanů v České republice
 • Müllerová, Lucie: Interkulturalismus – nová dimenze v české společnosti
 • Kolman, Luděk: Reliabilita interkulturních výzkumů