Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Pro veřejnost
Vyjádření Rady ČMPS k článku z 5. ledna 2024: Karel Lehmert není elitní psycholog.
Více...


Kdo se může veřejně označovat za psychologa
Rada ČMPS obdržela dotaz z veřejnosti, zda absolvent jiného VŠ programu než psychologie, s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem, se může označovat za psychologa, zda může používat psychologické testy (např. pro hodnocení zaměstnanců) a kdo může pracovat v rodinné poradně (zařízení sociálních služeb).

Stanovisko Rady ČMPS je následující:
V České republice není dosud zákon, který by stanovil požadavky na profesi psychologa a tím vymezil, kdo psycholog je a kdo není (podobně jako to mají např. advokáti a architekti).
Částečně toto řeší živnostenský zákon v rámci vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika, ten je ale v příslušném paragrafu zastaralý a neodpovídá současné praxi.
Přesto však existuje řada vyhlášek v jednotlivých resortech, které profesi psychologa definují, a tedy stanovují požadavek na obsazení pozice psychologa.

V zásadě jde o absolventa akreditovaného studijního programu psychologie na vysoké škole, tedy tříleté bakalářské (Bc.) + navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.). Je i možnost absolvovat Bc. studium jiného oboru, případně v kombinaci s psychologií a navazující magisterské studium psychologie. Nestačí tedy mít státnici z psychologie v rámci studia jiného oboru nebo absolvovat bakalářské studium psychologie.

Seznam VŠ s akreditovaným programem psychologie je dostupný na adrese: cmpsy.cz/?page=odkazy

Absolvent jiného magisterského programu než psychologie psychologem tedy není.
Více zde...

(13. 2. 2023)


Informační servis ČMPS


V minulých dnech se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil ve smyslu, že nějaká míra fyzických trestů je přípustná a prospěšná pro děti. Vyjadřujeme rozhodný nesouhlas s takovým postojem k fyzickému trestání dětí.

Téma fyzických trestů u dětí je předmětem výzkumu ve vývojové psychologii a souvisejících disciplínách už desítky let, a výsledky výzkumů jsou jednoznačné. Fyzické tresty nemají žádné pozitivní vlivy na vývoj dětí.
Celé stanovisko Rady ČMPS zde na tomto odkazu.
(4. 2. 2022)


Krizová pomoc pro lidi zasažené bouří a tornádem 2021 - Adresář

Co je důležité: připravila Spondea Brno

Psychologická pomoc - pro občany - - - Psychologická pomoc - leták pro obce

(29. 6. 2021)


Rada Českomoravské psychologické společnosti podporuje Deklaraci podpory lidí v rámci genderové, sexuální a vztahové diverzity . Základní součástí práce psychologů ve všech odvětvích praxe i výzkumu musí být respekt k lidem, k jejich zkušenosti a jejich chápání sebe sama. Domníváme se, že to platí nejen pro psychology, ale zejména v našem oboru je to klíčová hodnota. Považujeme za zásadní, aby různorodost lidské zkušenosti, i v oblasti vztahů a prožívání vlastní genderové identity, byla respektována a chráněna společenskými autoritami, nikoli napadána a zpochybňována. Zároveň považujeme za důležité, aby problematika genderové, sexuální a vztahové identity byla odborně zkoumána bez nátlaku a v celé šíři.
Červenec 2021


K pořadu TV Nova Výměna manželek

V lednu 2021 Rada ČMPS obdržela dopis od psychologa, Mgr. Martina Letáka, s jehož závěry souhlasí a podporuje je. Dopis se souhlasem Mgr. Letáka uvádíme v plném znění.
(únor 2021)


Doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči

Dne 18. prosince 2020 obdržely nestátní neziskové organizace a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči. K tomuto dokumentu nyní probíhá diskuze zúčastněných subjektů.

Sekce pro náhradní rodinnou péči (NRP) při ČMPS se do této diskuze zapojuje stanoviskem, na jehož znění se shodli aktivní členové této sekce: doc. PhDr. Irena Sobotková, PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Natalie Jeníčková, PhDr. Marcela Karásková, doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, PhDr. Simona Bělská, Mgr. Simona Kovářová, Mgr, Filip Jadlovec, Mgr. Ivan Ryšavý, Mgr. Bohumila Vokáčová.
V tomto stanovisku sekce NRP vyzdvihuje upřednostnění zájmu dítěte a zohlednění poznatků z vývojové psychologie i reálné praxe.
(2. 2. 2021)


Stanovisko Rady ČMPS

Rada ČMPS sleduje současná vyjádření ohledně poskytování psychoterapie v rámci zdravotnického systému a mimo něj. Zaznamenali jsme vyjádření Asociace klinických psychologů z 11. 11. 2020 a České psychoterapeutické společnosti JEP z 6. 11. 2020, která sdružuje psychoterapeuty působící v českém zdravotnictví. Podle nich není možné psychoterapii poskytovat jinak než v rámci zdravotního systému. Proti tomuto stanovisku se vyjádřil např. předseda České společnost kognitivně behaviorální terapie dr. Možný a dlouhodobě se proti tomuto pojetí vymezuje Česká asociace pro psychoterapii.

Považujeme za potřebné vyjádřit své přesvědčení, že psychoterapii jako činnost nelze omezit na systém zdravotnictví a že fakticky tomu tak není a nikdy nebylo. Domníváme se, že pro tento názor lze najít oporu v dosavadní běžné české praxi i ve zvyklostech vyspělých zemí (pro zájemce o více informací odkazujeme například na stránky Evropské asociace pro psychoterapii. Považujeme rovněž za nutné oddělit problematiku psychoterapie jako činnosti od problematiky hrazení psychoterapeutické péče.
VÍCE ZDE. 29. 11. 2020


ČMPS se připojuje k „Výzvě pobytovým sociálním službám a léčebnám“ organizace Život 90, která se týká možnosti návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory nebo zdravotně postižené.
V zájmu duševního zdraví všech zúčastněných, a to klientů či pacientů, jejich rodinných příslušníků, pracovníků ve zdravotnictví i sociálních službách je nutné co nejdříve vyvinout a přijmout účinná opatření k zamezení izolace ubytovaných či dlouhodobě hospitalizovaných. Dlouhodobá nejistota, obavy o zdraví či život, bezmoc, zármutek nad strádáním či dokonce úmrtími, přepracovanost a další doprovodné pocity a prožívání vedou zákonitě k významnému zhoršení kvality života i zdraví.
Listopad 2020


Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Archiv sdělení 2011 - 2019