Novinky
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Cena Jiřího Hoskovce

CJH

CJH

Nakladatelství psychodiagnostických metod Hogrefe – Testcentrum
je podporovatelem Ceny Jiřího Hoskovce.


Vážené kolegyně, kolegové,

je nám velkou ctí Vám představit nominované na Cenu pana profesora Jiřího Hoskovce, kterou uděluje Rada Českomoravské psychologické společnosti za výjimečný přínos a rozvoj psychologie v České republice. Cena je udělována na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc. (1933-2011).

V roce 2020 byli nominováni:

Markéta Caravolas
Ivo Čermák
Martina Hřebíčková
Martin Loučka
Marie Sotolářová
Iva Šolcová

Představení nominovaných naleznete zde.

Odborná porota Ceny zvolí laureáta pro rok 2020 v průběhu června. Cena bude odevzdána při příležitosti Psychologických dní, 17. 9. 2020 v Olomouci.

Matúš Šucha
za Radu ČMPS


Statut Ceny Jiřího Hoskovce

Preambule
Cena je udělována na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc. (1933-2011). Jiří Hoskovec se věnoval zejména psychologii dopravy a historii psychologie.
Je autorem resp. spoluautorem řady knih a četných článků v oblasti obecné a aplikované psychologie. Na základě mezinárodní spolupráce a studijních pobytů integroval západní a východní trendy psychologie. Byl vedoucím redaktorem časopisu „Československá psychologie“ a koeditorem dalších odborných časopisů v různých zemích.
Cenu Jiřího Hoskovce (dále jenom „Cena“) vyhlašuje a uděluje Českomoravská psychologická společnost, z.s., Kladenská 48, 160 00 Praha 6 (dále ČMPS).
Cena se uděluje za významný přínos v rozvoji české psychologie. Může se jednat o významný počin nebo o celoživotní přínos oboru. Posuzován je přínos v oblasti vědecké, pedagogické, praktické a mezinárodní spolupráce.
Cena se uděluje zpravidla každoročně. ČMPS si vyhrazuje právo Cenu v daném roce nevyhlásit.

Nominace
Nominovány mohou být fyzické i právnické osoby z ČR i zahraničí s významným vztahem k oboru psychologie. Nominaci může podat kdokoliv, nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených. Cenu vyhlašuje Rada ČMPS každoročně na počátku kalendářního roku a uděluje ji v průběhu daného kalendářního roku. Lhůta k podání nominací je uvedena ve výzvě pro daný rok. Nominace s příslušnou dokumentací se zasílají v elektronické podobě na adresu cmps@ecn.cz.
Nominace na udělení Ceny obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, tituly, resp. instituce
 • kontakt na kandidáta: e-mail, telefon, adresa
 • životopis, případně přehled publikační činnosti (v případě právnické osoby – její vizi a historii)
 • pracoviště (v případě fyzické osoby)
 • popis důvodů pro udělení Ceny – dosažené výsledky práce, ohlasy doma a v zahraničí, dopad na společnost, rozvoj vědeckého poznání
 • jako přílohu doporučujeme zaslat všechny podpůrné materiály, ilustrující přínos k rozvoji české psychologie kandidáta
 • jméno a příjmení navrhujícího, kontakt

Výběr laureáta
Rada ČMPS zkontroluje všechny formální náležitosti nominací, zejména odůvodnění nominace a její soulad se statutem a posláním Ceny. Následně Rada ČMPS potvrdí nominace splňující kritéria pro zařazení do výběru laureáta Ceny. V případě zamítnutí nominace Rada o svém rozhodnutí a důvodech informuje nominujícího.
Rada ČMPS osloví jednotlivé nominované se žádostí o vyjádření souhlasu jejich nominací a souhlasu s uveřejněním informace o nominaci na webových stránkách ČMPS a dalších médiích ČMPS (sociální sítě, Zpravodaj, E-psychologie). Uvedený souhlas je podmínkou pro zařazení kandidátů pro jednání odborné poroty. V případě zamítnutí nominace Rada o svém rozhodnutí a důvodech informuje nominujícího.
Rada ČMPS osloví jednotlivé nominované kandidáty se žádostí o vyjádření souhlasu s nominací a souhlasu s uveřejněním informace o nominaci na webových stránkách ČMPS a dalších médiích ČMPS (sociální sítě, Zpravodaj). Uvedený souhlas je podmínkou pro zařazení kandidátů pro jednání odborné poroty. Nominace kandidátů budou uveřejněné na webových stránkách ČMPS.

O udělení Ceny rozhoduje odborná porota složená z členů Rady ČMPS a dalších členů, které nominuje a schvaluje Rada ČMPS. Členství v odborné porotě je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Celkově má porota 6-12 členů, předsedou poroty je předseda ČMPS. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda, porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje předseda ČMPS, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Zároveň porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Udělení Ceny
Cena je udělována zpravidla na národní konferenci ČMPS Psychologické dny, případně jinak dle rozhodnutí odborné poroty. Cenu uděluje předseda ČMPS zpravidla s členem rodiny pana profesora Hoskovce, případně pověřený člen odborné poroty. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení laureáta (resp. instituce), datum narození/vzniku a datum udělení. Laureát kromě Ceny obdrží i finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Jeho jméno, resp. název instituce bude zveřejněno na webových stránkách ČMPS, Zpravodaji ČMPS a v dalších médiích. Laureátovi bude poskytnuta možnost prezentovat svou práci při příležitosti převzetí Ceny, a to dle preferencí laureáta.

Statut nabývá účinnosti dne 14. 5. 2020 na základě schválení Radou ČMPS a nahrazuje Statut z 29. 11. 2019.