Novinky
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Poslední rozloučení se koná 17. 1. v kostele Svaté rodiny v Brně, Grohova ul. ve 13 hod.
 • 12. 01.
  Letošní Týden manželství: Manželství v síti, 10. - 16. 2. 2020 v celé ČR.
 • 02. 01.
  Vše dobré v novém roce 2020 přeje Rada ČMPS a redakční rada E-psychologie.
 • 30. 12.
  Vyšlo čtvrté číslo 13. ročníku E-psychologie.
  Letáček ke stažení.
 • 15. 12.
  Přestěhovali jsme web na novou adresu: https://cmpsy.cz :-)
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 29. 11.
  2. infomail členům poslán dnes:-)
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 23. 10.
  Scholars Program Overview - nabízí 39. Divize APA, termín 1. ledna 2020.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 30. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sekce pro geropsychologii při ČMPS

Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


Pozvánka na semináře

26. seminář sekce na téma: Rozvoj paliativní péče v ČR

Přednáší: Mgr. Karolína Vlčková, Centrum paliativní péče
Termín: pátek 14. února 2020, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro, č. 108.

Anotace:
Paliativní péče je péče poskytována pacientům s vážným život ohrožujícím onemocněním a jejich blízkým. Jedná se o vysoce aktuální téma, které je skloňováno v odborných i laických kruzích a jeho rozvoj je v současné době podporován mj. Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době se paliativní péče rozvíjí na mnoha úrovních a není již poskytována pouze v hospicich. Cílem této přednášky je seznámit posluchače s aktuálním vývojem a také s výsledky výzkumných projektů Centra paliativní péče.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ve formuláři zde.

Hana Georgi, Eva Jarolímová


Společný seminář Sekcí pro neuropsychologii a geropsychologii při ČMPS
Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
Termín: pátek 22. listopadu 2019, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 2. patro. č. 206.

Přednášel: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Anotace: Nekognitivní aspekty úvodních stádií neurodegenerativních onemocnění
Neuropsychiatrické příznaky (NP) ve starším věku mohou být varovným signálem pro rozvoj závažných neurodegenerativních onemocnění. V průběhu rozvoje neurodegenerativních onemocnění jsou NP přítomny v preklinické fázi i ve fázích s jasnými klinickými příznaky (mírná kognitivní porucha či demence). V klinické praxi je však jejich přítomnost často přehlížena, nebo jsou pacienti s NP primárně považováni za pacienty s psychiatrickými poruchami, což může negativně ovlivnit jejich léčbu. Nejčastějšími onemocněními asociovanými s rozvojem NP ve starším věku je Alzheimerova nemoc, Frontotemporální lobární degenerace, Nemoc s Lewyho tělísky, Parkinsonova nemoc a další. Kromě neuropsychiatrických změn se u neurodegenerativních onemocnění objevují rovněž změny v kreativitě. V některých případech mohou být některé složky kreativního procesu ušetřeny a kreativní činnost může pomáhat i při nefarmakologické léčbě pozdějších stádií neurodegenerativních onemocnění.

Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
Hosté - autorky: Mgr. Hana Marková, Ph.D.; Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová

Anotace: Nová populárně naučná kniha se na Alzheimerovu nemoc a problémy s ní spjaté dívá z pohledu kontinua od přirozeného stárnutí po syndrom demence. Čtenáři se v knize dozví, co každé jednotlivé stádium Alzheimerovy nemoci charakterizuje, proč ke konkrétním projevům dochází a jak standardně probíhá diagnostický proces. Protože problematika Alzheimerovy nemoci dalece přesahuje hranice jedné odbornosti, ve druhé části jsou představeny nejnovější možnosti pomoci z hlediska zdravotnické, sociální i právní praxe. Kniha je primárně určena pro laickou veřejnost, svým obsahem a komplexností pohledu však může být užitečná i lékařům, klinickým psychologům, neuropsychologům a dalším pomáhajícím profesím, které se ve své praxi setkávají s tématy souvisejícími se stářím a kognitivními poruchami.


25. seminář sekce na téma: Sociální služby sama a jinak
Přednášela: Jaroslava Švarcbachová, ředitelka odlehčovací služby Centrum Seňorina

Anotace:
- Principy systému poskytování sociálních služeb dle zákona 108 v ČR – stručně a jasně
- Historie vzniku odlehčovací ho centra Seňorina v Praze – soukromá registrovaná sociální služba
- Někdy míň je víc – kapacita centra, úskalí a výhody malého kolektivu, ekonomická návratnost (udržitelnost)
- Inspirace ze zahraničí – Montessori metodologie v kostce
- Podpora rodinných pečujících Alzheimer Café
- Stáže a spolupráce se školami
- Budoucnost? Základem je místo a finance.

Termín: 22. března 2019


24. seminář sekce na téma: Pohyb v životě (nejen) seniorů
Přednášela: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Zakladatelka iniciativy „Pohyb pro život“, zabývá se pohybem v pokročilém věku a související problematikou přes deset let. Autorka mnoha odborných publikací. Ve své práci se opírá jak o výsledky nejnovějších výzkumů, tak o osobní zkušenosti.

Anotace:
Pohybová aktivita v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí. Přímo ovlivňuje jednotlivé složky funkční zdatnosti nezbytné pro zachování soběstačnosti, má ale také zcela zásadní vliv na tělesné i duševní zdraví a potažmo i kvalitu života v pozdním věku. Přesto se většina seniorů hýbe málo nebo vůbec. Na přednášce „Pohyb v životě (nejen) seniorů“ se dozvíte, jak konkrétně působí pohyb na náš organismus, proč je tak důležité se hýbat v průběhu celého života a jaká pohybová aktivita je nejefektivnější. Seznámíte se se základními podmínkami, které je třeba zajistit, aby mohl být pohyb pro seniory přijatelný a dlouhodobě udržitelný. A aby nezůstalo jen u povídání, budete mít v závěru přednášky možnost si vyzkoušet několik velmi efektivních cviků inspirovaných principy vývojové kineziologie. Uvidíte, jak málo může stačit k velkým změnám. Domů odejdete vybaveni praktickými tipy, které budete moci využít pro sebe i své seniory.

Termín: 17. května 2019


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně. Ke stažení v pdf zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2018


Co jsme pořádali

V roce 2018 se konaly 4 semináře:

 • 27. 11. 2018 - 23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.: Case management v péči o lidi s demencí. Zkušenost z geriatrické ambulance.

 • 23. 11. 2018 - společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS
  Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.: Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů
  Software si můžete kdykoliv zdarma stáhnout na webu www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/.

 • 9. 3. 2018 - 22. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  JUDr. Jana Horáková: Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi
  (prezentace přednášky).

 • 19. 1. 2018 - 21. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Antiageing a proageing
  (prezentace přednášky)

  Zájemci si mohou o tématu přečíst třeba zde: https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/silicon-valleys-quest-to-live-forever


V roce 2017 se konaly 3 semináře:

 • 24. 11. 2017 - 20. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Prof. Anna Hogenová: Stáří jako fenomén a problém domova

 • 11. 5. 2017 - společný seminář sekce geropsychologie a sekce neuropsychologie při ČMPS.
  Prof. Ben A. Schmand: Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu a pro výzkum.

 • 28. 4. 2017 - 19. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Ing. Bc. Hana Vojtová: Smyslová aktivizace – koncept péče o křehké seniory a o osoby s demencí

  V rámci tohoto semináře proběhly volby vedoucího sekce a jeho zástupce. Do funkce vedoucí sekce byla zvolena PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. Její zástupkyní byla zvolena PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.


V roce 2016 se konaly 3 semináře:

 • 18. 11. 2016 - 18. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Mgr. Miroslav Erdinger: Spirituální aspekty péče o seniory
  Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.: Senioři a spiritualita – prezentace knihy

 • 6. 5. 2016 - 17. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
  JUDr. Jana Horáková

 • 18. 3. 2016 - 16. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Prarodiče v roli pěstounů
  PhDr. Dana Marková

V roce 2015 se konaly 4 semináře:
 • 27. 11. 2015 - 15. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  10 věcí o paliativní péči, které by měl každý (psycholog) vědět
  PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

 • 18. 9. 2015 - 14. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Adaptace na stáří
  PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.

 • 22. 5. 2015 - 13. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Senioři ve Švýcarsku
  Ing. Ivan Valíček

 • 10. 4. 2015 - 12. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Život s blízkým - člověk se syndromem demence očima rodinných pečujících
  Mgr Bára Malíková (Život 90, Praha)

V roce 2014 se konaly 3 semináře:

 • 21. 11. 2014 - 11. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Včasnost diagnostiky u demencí - rozpor mezi teorií a praxí
  MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. (primář gerontopsychiatrie, PL Kroměříž)

 • 23. 5. 2014 - 10. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Prevence týrání a zneužívání stáří
  MUDr. Tamara Tošnerová

 • 25. 4. 2014 - 9. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Dignity therapy" - důstojnost (ve) stáří a terapie důstojnosti/í
  PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.


V roce 2013 se konaly 3 semináře:

 • 29. 11. 2013 - 8. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Otázky geriatra kolem psychologické problematiky seniorů
  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 • 25. 10. 2013 - 7. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Psychologický obraz člověka se syndromem demence, úvod
  PhDr. Eva Jarolímová
  Můj život s demencí - "živá" kazuistika

 • 15. 3. 2013 - 6. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder, o.p.s.: Sociální péče a starší věk aneb co by měl vědět geropsycholog


V roce 2012 se Pracovní skupina se zapojila do aktivit Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (EY 2012).

 • Přehled aktivit prezentovaný na 1. konferenci k EY 2012 (ke stažení zde)
 • Letáček vytvořený ve Stálé komisi pro geropsychologii EFPA (k dispozici ve formátu pdf zde).

V roce 2012 se konaly čtyři semináře:
 • 23. 11. 2012 - 5. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Mgr. Jitka Suchá: Možnosti aktivizace seniorů s demencí
  www.jitkasucha.cz/
  Informace o činnosti TF Geropsychology EFPA.

 • 18. 5. 2012 se konal 4. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  MUDr. Marie Blažková: Možnosti a meze psychoterapie v hospicové péči.
  PhDr. Marie Sotolářová: Ztráta blízkého člověka: truchlení

 • 29. 3. 2012 se konal v Praze 3. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS ve spolupráci s dalšími subjekty. Přednášel Dr Elkhonon Goldberg na téma Novel Approaches to the Neuroscience of Decision-Making.

  Elkhonon Goldberg, Ph.D., ABPP - studoval u A. R. Luriji, od 70. let 20 století je vědecký a akademický pracovník na několika univerzitách v USA; od roku 2011 je ředitelem Luria Neuroscience Institute and Foundation, New York. Je spoluzakladatelem a hlavním vědeckým poradcem SharpBrains (www.sharpbrains.com). Jeho publikace Jak nás mozek civilizuje (2001) a Paradox moudrosti (2005) přeložil do češtiny František Koukolík.


 • 16. 3. 2012 se konal seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Mgr. Anna Kramářová: Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

V roce 2011 se konaly dva semináře:

 • 2. 12. 2011 - 2. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Demence 2011
  MUDr. Robert Rusina, Ph.D.: Nová diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci

 • 25. 3. 2011 - 1. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.: Dimenze času v gerontopsychologii
  Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: Naučený optimismus ve stáří
  PhDr. Josef Vaško: Novinky ze setkání TF on Geropsychology EFPA v lednu 2011. Problematika duševního zdraví ve vztahu ke stárnutí a stáří. Rok dobrovolníků jako výzva k aktivnímu stárnutí.